Årsmöte mm.

 • Vi inleder 2013 med

 

 • Årsmöte, torsdagen 14 februari kl. 19.00 i klubblokalen, Telegatan 19, Avesta.

 

 • Sedvanliga årsmötesförhandlingar, val av styrelse och övriga funktionärer samt behandling av ev. motioner och bestämning av medlemsavgift för år 2013.
 • Motioner till årsmötet skall vara postade till klubbens adress senast 6 februari, 2013.
 • Bestämning av regler för årets KM.
 • Redovisning av KM etapp 2 och därmed slutresultatet av KM 2012.
 • Kom gärna med förslag till motton för Bästa Folkarebilden 2013.

 

 • 4-klubbsträffen, söndagen 28 april i Församlingsgården, Krylbo (bredvid Krylbo Kyrka)

 

Vi mjukstartar kl. 10.30 med förmiddagsfika för att ”samla in” de mer långväga gästerna från Gävle FK, Långshyttans FK och Söderfors FK. Kl. 11.00 startar vi själva redovisningen av de olika tävlingsklasserna. Mer detaljerad inbjudan för ev. beställning av förtäring m.m. följer senare. Tävlingsregler finner ni i bilagan till denna Inform.

 

 • Information om tävlingar och utställningar finner ni i särskild bilaga.

 

 • Övrig information:

 

 • Folkare-Kalendern 2013

Försäljningen ser ut att ha gått skapligt bra och ett stort tack till de försäljare som dragit sina strån till den ”stack” som finansierar och möjliggör att vi kan hålla oss med den klubblokal vi nu har. Har du inte redovisat så gör det snarast möjligt till kassören Johan Carlsson.

 

 • Kommande fototräffar – idéer och önskemål.

För kommande fototräffar och aktiviteter vill vi gärna att ni under årsmötet eller direkt till någon i styrelsen kommer med förslag, idéer och önskemål om programpunkter.

 

 • Klubblokalen är under 2013 upptagen av Myntklubben från kl. 18.30 under följande torsdagskvällar: 17/1, 21/2, 21/3, 18/4, 16/5, 22/8, 19/9, 17/10, 21/11 och 19/12..

 

 • Klubbens adresser:

 

 

Välkomna till trevliga fotoupplevelser i klubblokalen,

FOLKARE FOTOKLUBB

 

 • Tävlingar och utställningar.

 

 

 • Färgbildsalongen Dalarna 2013. Är ju vårt eget arrangemang och riktar sig till medlemmar i fotoklubbar, bildgrupper och dylikt, verksamma i Dalarna. Se tidigare utsänd inbjudan daterad 11 december 2012 samt på vår hemsida www.folkarefotoklubb.se. Inlämning till vår tävlingsledare var senast 28 januari 2012 (poststämpelns datum, nu passerat). Vernissage och juryns redovisning sker lördagen 2 mars med start kl. 11.00 i Konsthallen, Avesta Bibliotek, Avesta.

 

 • RSF-tävlingarna:

RIFO – Riksfotoutställningen, Bildexpo, Diasalongen och Digitalsalongen och Ungdomsutställningen.

De som är hågade att deltaga i dessa tävlingar kan ladda ner reglerna från RSF:s hemsida, www.rsf-fotoklubbar.org. Inlämning till vår tävlingsledare Janne Johansson senast 28/1. Reglerna finns i klubblokalen samt hos Janne Johansson och Roland Söderström. För Digitalsalongen är Jan Johansson kontaktman och samordnare för det digitala insändandet av bilder.

 

 • 4-klubbstävlingen mellan Folkare, Gävle, Långshyttan och Söderfors. I år är det vi själva, Folkare Fotoklubb som arrangerar.

Varje klubb skall deltaga med 10 bilder per klubb i tre olika klasser;

A: Svartvita pappersbilder.

B: Projektorbilder; diabilder alt. digitalt lämnade bilder (på CD).

C: Färgbilder på papper.

Fritt motto för samtliga klasser. Inlämning av bilder senast 25 februari till vår tävlingsledare som (ev. tillsammans med någon annan person) i klubben, väljer ut de bilder som skall representera vår klubb. De klubbvisa tävlingsbidragen skall vara oss tillhanda senast 28 februari. Själva fototräffen med redovisning blir söndagen 28 april i Församlingsgården, Krylbo. Mer information följer i kommande Inform.

 

 • Trestadstävlingen 2013, mellan klubbarna i Borlänge, Falun, Folkare och Ludvika. Borlänge Fotoklubb arrangerar årets tävling. Kompletta regler som bilaga. Kort sammandrag som följer:

Klass 1. Kollektion, svartvita påsiktsbilder, 2-5 bilder/kollektion, längsta sida max 40 cm inkl. passepartout.

Klass 2. Kollektion, digitala projektorbilder, 2-3 bilder/kollektion, 1024×768 pixlar, max 1 Mb. Bilderna inlämnas klubbvis på CD.

Klass 3. Enstaka färg påsiktsbilder. Längsta sida max 40 cm, inkl. passepartout.

För klass 1 & 2, max 1 kollektion/deltagare. För klass 3 max 4 bilder/deltagare.

Märkning enligt principen ”ABC 123”, gärna även med en bildtitel. För kollektionsklasserna även placeringsordning,

Inlämning till vår tävlingsledare senast 25:e februari 2012 (att postas till arrangören senast 27 februari, poststämpelns datum).

Deltagaravgift 50 kr per tävlingsklass och deltagande. Beloppet sätts in klubbvis på Plusgiro 345351-1, Borlänge Fotoklubb. Märk talongen: Trestads.

Tid och plats för själva Trestadsträffen meddelas senare.

 

 

 • Klubbcupen, mellan Folkare, Sala, Enköping och KAK:s Fotoamatörer (Köping / Arboga / Kungsör).

Våretappen 2013 som arrangeras av Enköpings Fotoklubb har följande regler och motton:

Klass A: Svartvita bilder, pappersbilder, 1-bildstävling, motto ”Mellanrum”.

Klass B: Färgbilder, pappersbilder, 1-bildstävling, motto ”Märkt”.

Klass C: ”Öppna klassen”; 3-bildskollektion, pappersbilder, valfritt svartvitt eller färg, inget motto.

Inlämning till Janne senast 31/3.

Max. 1 bild respektive kollektion per deltagare. Bilderna bör vara monterade på kartong, längsta sida max. 40 cm inkl ev. passepartout. Märkning enligt principen ”ABC 123”, gärna också en bildtitel.

 

 • Övriga aktiviteter

 

 • Fotograf Serkan Günes,

visar sina bilder och berättar till dem den 12 mars kl. 19.00 på Teatern Forum i Köping. Biljettpris 120 kr. Se vidare på Köpings Fotoklubbs hemsida www.kopingsfoto.se (denna info kommer nog också in på vår egen hemsida, www.folkarefotoklubb.se).

 

 

 

FOLKARE FOTOKLUBB

Styrelsen

 

Inbjudan 4-klubbstävlingen 2013

Inbjudan 4-klubbstävlingen 2013

Folkare Fotoklubb har nöjet att inbjuda till 2013 års upplaga av 4-klubbstävlingen.

 

 

Vi vill att era tävlingsbidrag skall vara oss tillhanda senast 28 februari 2013. Vår postadress, är:

Folkare Fotoklubb, Telegatan 19, 774 31 Avesta.

 

Själva 4-klubbsträffen blir söndagen 28 april i Krylbo Församlingsgård (bredvid Krylbo Kyrka). För de som så önskar mjukstartar med lite förmiddagsfika kl. 10.30 fram till kl. 11.00 då själva redovisningarna av de olika tävlingsklasserna börjar.

 

Mer information för beställning av förmiddagsfika och lunch kommer senare.

 

Vi bifogar gällande tävlingsregler daterade 2009-01-10.

 

Vi inväntar med spänning och intresse era tävlingsbidrag.

 

 

Välkomna, såväl med era bilder som er personliga närvaro vid själva träffen.

 

 

 

FOLKARE FOTOKLUBB

 

Roland Söderström

(Vik. sekreterare)

 

 

 

Tävlingsregler 4-klubbstävlingen, daterade 2009-01-10

 

4-klubbstävlingen.

 

 

Nedanstående regler avser en omarbetning av de föregående reglerna som tillämpades under åren 2005-2008 och som baserades på förslaget från Folkare FK, version 3, daterat 2002-03-07 samt korrigering under januari 2005 med anledning av att Forsbacka FK f. o. m.

år 2005 avsäger sig vidare aktivt deltagande och ersätts av Söderfors FK.

Den nuvarande förändringen avser klass B där enligt beslut vid träffen i Långshyttan 2008 denna klass skall avse såväl diabilder som digitalt lämnade bilder, kan kallas ”Projektorbilder”.

 

Deltagande klubbar:

Folkare Fotoklubb, Gävle Fotoklubb, Söderfors Fotoklubb och Långshyttans Fotoklubb.

 

Klassindelning:

 1. Svartvita pappersbilder.
 2. Projektorbilder (dia alt. digitalt lämnade bilder).
 3. Färgbilder på papper.

 

Gemensamma regler för alla klasserna:

 • Tävlingen är årligen återkommande och arrangeras i ovanstående klubbordning.
 • Tävlingen avser bilder med fritt motivval.
 • Bilderna skall märkas med olika signaturer och/eller bildtitlar. Bilderna skall åtföljas av en deltagarförteckning för varje klass.
 • 10 bilder per klubb och klass. Ingen begränsning med avseende på antalet fotografer som de inlämnade bilderna representerar. Eftersom tävlingen i första hand har karaktären av ”klubbtävling” bör det dock vara en ambition att de inlämnade tävlingsbidragen representerar så många fotografer som möjligt
 • Juryn rangordnar 20 bilder per klass. Av de uttagna 20 bilderna sammanräknas klubbens poängskörd utifrån följande poängskala: Placering nr 20 får 1 poäng, nr 19 får 2 poäng o.s.v. till segrarbilden som alltså får 20 poäng. Vid lika högstapoäng tillfaller segern den klubb som har bäst placerad bild.

 

Särskilda regler för klass A & C.

 • Generellt gäller att de inlämnade tävlingsbidragen skall ha ett av de deltagande fotograferna egenproducerat fotografiskt ursprung.
 • För klass A gäller att bilderna skall ha ett svartvitt, s. k. monochromt utförande. Toning är tillåtet.
 • För klass A och C gäller även att det fotografiska alstret får vara datorbehandlat och framställts på valfritt sätt. Handkolorering är tillåtet. Bilderna skall vara monterade och bildalstrets största sida inklusive eventuell passepartout får ej överstiga 45 cm (ändrat från 40 cm och beslutat vid träffen i Långshyttan 2004-04-25).

 

Särskilda regler för klass B.

 • Diabilderna skall vara monterade i glasramar med måttet 5 x 5 cm. Märkning såsom ovan angivits med signatur och helst bildtitel samt med den röda punkten i nedre vänstra hörnet när bilden betraktas rättvänt.
 • För de bilder som lämnas in digitalt (på CD) får längsta sida vara max. 1024 pixlar och ha en måttlig komprimering. Bildfilen skall givetvis ha ett filnamn efter samma princip som gäller för de övriga klasserna och likaledes anges i klubbens bildförteckning till arrangören.

 

 

 

 

 

Tidsschema, arrangemang, vandringspris:

 • Tävlingsbidragen skall inlämnas till arrangerade klubb senast sista dagen i februari.
 • Arrangerande klubb skall i god tid skicka inbjudan till 4-klubbsträffen.
 • Segrande klubb erhåller inteckning i vandringspris som av klubben måste intecknas 3 gånger för att bli klubbens egendom. Den klubb som erövrar vandringspris ålägges att sätta upp ett nytt vandringspris.

 

 

 

Folkare Fotoklubb /R. Söderström 2005-02-04, rev. 2009-01-10

 

 

 

 

Inbjudan från Köping

 • Fotograf Serkan Günes,

visar sina bilder och berättar till dem den 12 mars kl. 19.00 på Teatern Forum i Köping. Biljettpris 120 kr. Se vidare på Köpings Fotoklubbs hemsida www.kopingsfoto.se

Färgbildsalongen Dalarna 2013

Vår inbjudan riktar sig till medlemmar i Dalarnas fotoklubbar, bildgrupper och andra verksamheter med fotografi på programmet, oavsett tillhörighet eller inte i någon fotografisk organisation som exempelvis RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi Sveriges Fotoklubbar).
Tävlingen avser enstaka bilder, presenterade som s.k. påsiktsbilder, valfritt motivområde, max. 4 bilder/deltagare. Bilderna skall vara monterade och den längsta sidan, inklusive eventuell passepartout, får inte överstiga 50 cm. Tjocklek max. 5 mm. Bilderna skall vara märkta på baksidan med individuella signaturer enligt modellen ABC 123 samt en bildtitel. Till denna inbjudan bifogas en blankett för deltagarförteckning som klubbvis returneras ifylld tillsammans med bilderna till arrangören.
Inlämnade tävlingsbidrag skall ha ett egenproducerat fotografiskt ursprung. I övrigt vill vi som arrangör inte sätta några begränsningar utan snarare uppmana deltagarna till ett fritt och kreativt skapande av fotografiska färgbilder. Bilder som premierats och antagits för visning i tidigare upplagor av Färgbildsalongen Dalarna får inte deltaga.
Utmärkelser: Plaketter och diplom i den omfattning som juryn anser motiverat.
Deltagaravgift: 60 kr per person, insättes klubbvis på pg 280722-0, Folkare Fotoklubb.
Märk talongen: Färgbildsalongen Dalarna.
Inlämning: Senast 2013-01-28 (poststämpelns datum) till:
Folkare Fotoklubb, Telegatan 19, 774 31 AVESTA
Jury: Fotograf Kenneth Sundh, Fagersta
Vernissage: Vernissage och juryns redovisning sker lördagen 2 mars 2013 med start

kl. 11.00 i Konsthallen, Avesta Bibliotek, Avesta.
De uttagna bilderna hänger därefter kvar för visning t o m onsdagen 13 mars (tas ner e.m.14 mars) för att därefter returneras till klubbarna.
Ev. frågor kring tävlingen kan ställas till vår E-postadress info@folkarefotoklubb.se eller till Jan Johansson (tävl.ledare); 0226-124 29, postjanne@home.se.
Välkomna med era färgbilder och likaledes välkomna till vernissagedagen.
Folkare Fotoklubb
Färgbildsalongen Dalarna 2013

 

Höstens program

Torsdagen 4 oktober
Vi lär oss mer om bildanalys i skarpt läge, och Janne Johansson redovisar KM delmoment 1.

Onsdagen 7 november – Studiebesök på DD och träff med Staffan Björklund!
Vi samlas vid klubblokalen för gemensam avresa senast kl. 18.00 till Falun.
Kl. 19.00 träffar vi Staffan Björklund, som tar oss på en rundtur i tryckeriet, samt berättar och visar
bilder ur både sitt yrkseliv som pressfotograf och ur sin privata samling.

Torsdag 6 december
Bildvisning från Flygfesten i Dala-Järna 2012 samt redovisning av Klubbcupen.

Under träffkvällarna finns det alltid fika för en tia, och alla är varmt välkomna. Träffarna äger rum i
klubblokalen på Telegatan 19, kl 19.00.

Höstens tävlingar

Klubbcupen – mellan Enköpings FK, Sala FK och Folkare Fotoklubb som också arrangerar
höstetappen 2012. Inlämning senast 15 oktober till Janne Johansson. Påsiktsbilder monterade på
kartong eller passpartou med maxmått 30x40cm.

Klass A: Tema sv/v ”Måla med ljus”. Max 1 bild per deltagare.
Klass B: Tema färg ”Om väggar kunde tala. Max 1 bild per deltagare.
Klass C: 3-bilds kollektion, färg eller svartvitt, inget tema. Max 1 kollektion per deltagare.

Dala Digitalsalongen 2012 och Bildspelstävlingen 2012
Arrangör: Gagnefs Fotoklubb. Inlämning direkt till arrangören, tillhanda senast 1 oktober 2012.
Redovisning söndagen 11 november kl. 13.00 i Lindbergshallen, Djurås, Gagnef.

Kommande tävlingar

–  Klubbcupen,

mellan Enköpings FK, Sala FK och vi själva som också arrangerar höstetappen 2012.
Klass A: Svartvita pappersbilder. Motto; ”Måla med ljus”. 1 bild per deltagare.
Klass B: Färgbilder. Motto; ”Om väggar kunde tala”. 1 bild per deltagare.
Klass C: 3-bildskollektion, färg eller svartvitt, inget motto. 1 kollektion per deltagare.
Gemensamma regler:
 – Bilderna skall vara monterade på kartong eller med passepartout, längsta sida max 40 cm samt förses med signatur typ ”ABC 123”.
– Inlämning till tävlingsledaren Janne Johansson senast 15 oktober.
 – Dala Digitalsalongen 2012 och Bildspelstävlingen 2012
Arrangeras av Gagnefs Fotoklubb.
Se bifogad inbjudan med tävlingsregler.
Inlämning av bilder och deltagaravgift direkt till arrangören, tillhanda senast 1 oktober 2012.
Redovisning söndagen 11 november kl. 13.00 i Lindbergshallen, Djurås, Gagnef.

Fototräff den 5/9 kl 19

VÄLKOMMEN TILL FOLKARE FOTOKLUBBS UPPTAKTSMÖTE HÖSTEN 2012
Höstens upptaktsmöte sker onsdagen den 5e september
Alla medlemmar är välkomna, gamla som nya, och nyfikna prospekts!
Vi träffas som vanligt i klubblokalen på Telegatan 19 kl 19.00.
Kvällens bildvisning!
Du som var med på utflykten den 6e juni tar med dig bilder för visning. Du som inte var med på
resan får gärna ta med dig sommarbilder eller andra bilder som du vill visa.
Höstens program!
Under kvällen bollar vi tillsammans fram höstens program, där alla är varmt välkomna med förslag.

Utflykt Strömsholms kanal

Här kommer några bilder från ytflykten

[slideshow category=”Utflykt Strömsholms kanal” width=”700″ height=”400″ effect=”fade” speed=”5″]